Reklamace

V případě problémů doporučujeme nejdříve nám zavolat, spousta věcí se nechá vyřešit po telefonu.

volejte +420 731 837 779

V rámci pravidel a reklamačních postupů od oficiálního zastoupení výrobce Fujifilm Czech Republic je nutné při zahájení reklamačního procesu vyplnit on-line reklamační protokol viz níže. Následně po vyplnění a odeslání formuláře musíte zboží odeslat nám prodejci a následně bude zahájeno reklamační řízení. Z osobní zkušenosti víme že některé věci nejsou nutné reklamovat a můžeme je s vámi vyřídit po telefonu takže vám doporučujeme nejdříve zavolat na 731 837 779 a domluvit se o dalším postupu. 

Postup při reklamaci výrobků Fujifilm CZ

 1. Vyplnit on-line webový reklamační formulář, který požaduje výrobce FujiFilm CZ
 2. Formulář vyplníte (výrobní číslo výrobku, vaše údaje, popis závady)
 3. Vyplněný formulář vytiskněte a odešlete na adresu kterou vám to nabídne

Webový online reklamační protokol

Ukázka vyplnění protokolo. Klikni na protokol https://servis.fujifilm.cz/cz/en/booking.php 

reklamacniweb

Reklamační řád

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok:

 • na bezplatné odstranění vady
 • nebo na přiměřenou slevu z ceny;

není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek:

 • na dodání nové věci bez vad
 • nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na

 • odstranění vady anebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Záruční doba v délce 24 měsíců se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli. V případě prodeje osobě, která je podnikatelem a uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, se uzavřené smlouvy řídí ustanoveními o koupi movité věci (§ 2079 až 2157) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a pokud není dohodnuto písemně jinak, je stanovena záruční doba 12 měsíců.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamované zboží kupující zašle na adresu prodávajícího.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Záruční podmínky Fujifilm EU

Jaká je záruka?

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Fujifilm. Výrobek byl vyroben podle přísných norem as přísnou kontrolou kvality v každé fázi výrobního procesu. Zakoupením produktu Fujifilm máte záruku, že po určitou dobu od zakoupení budou veškeré výrobní vady bezplatně opraveny. Naše výrobky se vyznačují nejvyšší spolehlivostí, ale stejně jako u každého komplexního produktu může dojít k poškození po určité době.

Jaká je záruční doba?

Záruční doba na výrobky zakoupené v České republice je 24 měsíců (12 měsíců firmy). Záruční doba začíná dnem uvedeným na dokladu o koupi.

Co je nutné pro bezplatnou opravu záruky?

Musíte poskytnout doklad o nákupu, který jste obdrželi v obchodě nebo na webu internetového obchodu. Je velmi důležité uchovávat doklad o nákupu, protože bez něj je záruka neplatná.

Co dělat, když končí záruční doba?

Po uplynutí záruční doby bude oprava zpoplatněna. Měli byste se obrátit na místní servisní středisko, které oceňují opravu. Pak se můžete rozhodnout o možné objednávce.

Na co se záruka nevztahuje?

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, škrábance, otěry, drobné mechanické poškození a výměnu dýh. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • nesprávné použití (chraňte fotoaparát, když je v peněžence nebo krabici)
 • produkt spadl nebo narazil
 • oprava, úprava nebo čištění kdokoli jiný než Fujifilm nebo autorizované servisní středisko Fujifilm.
 • Ponechání dobíjecích nebo vybitých baterií v zařízení
 • nesprávné skladování (při extrémních teplotách nebo vysoké vlhkosti)
 • voda, písek, prach atd. se dostanou do fotoaparátu

Jak objednat bezplatnou záruční opravu?

Produkt můžete vzít nebo odeslat do obchodu nebo online obchodu, kde byl zakoupen, nebo přímo do  autorizovaného servisního střediska Fujifilm. Pokryjte náklady na doručení produktu do obchodu, online obchodu nebo do servisního střediska Fujifilm. Obchod nebo společnost Fujifilm pokryje náklady na vrácení opraveného produktu.

Co dělat, pokud byla kamera zakoupena mimo místo bydliště?

Servisní středisko ve vaší zemi s největší pravděpodobností opraví kameru zdarma, ale měli byste ji kontaktovat a získat potvrzení. Doklad o nákupu bude samozřejmě vydán obchodem nebo internetovým obchodem mimo vaši zemi pobytu.

Jaké jsou důsledky ztráty příjmu?

Pokud ztratíte doklad o koupi, nemůžete prokázat, že na výrobek je stále poskytována záruka a bohužel jakákoli oprava bude zpoplatněna.

Jaký je postup opravy bezplatných záruk?

Spolu s kopií dokladu o nákupu vraťte produkt do obchodu nebo online obchodu, kde byl zakoupen, nebo přímo do Fujifilm nebo  do autorizovaného servisního střediska Fujifilm. Ujistěte se, že:

 • produkt je řádně zabalen a chráněn před dalším poškozením. Jste zodpovědní za bezpečné dodání produktu.
 • společně s produktem musíme obdržet vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu (pokud takovou adresu máte) - jinak nebudeme moci produkt zaslat zpět!

Zašlete nám prosím produkt. Neposílejte zpět žádné příslušenství, jako jsou paměťové karty, baterie, kompaktní disky (CD) se softwarem nebo uživatelskou příručkou.

Do 14 pracovních dnů bude provedena oprava nebo inzerent bude informován o důvodech zamítnutí reklamace. Lhůta se počítá ode dne doručení vadné věci ručiteli nebo jím pověřené službě.

Další podmínky

 1. Odpovědnost společnosti Fujifilm je omezena na opravu nebo výměnu samotného produktu. Společnost Fujifilm nepřijímá žádnou odpovědnost za nepřímé nebo následné škody nebo jiné škody vzniklé v důsledku vady produktu.
 2. Společnost Fujifilm nezodpovídá za ztrátu dat ani fotografií v důsledku nesprávné funkce produktu.
 3. Společnost Fujifilm si vyhrazuje právo odmítnout opravu produktu v záruce, pokud bylo jeho sériové číslo odstraněno, změněno nebo je nečitelné.
 4. Společnost Fujifilm obvykle používá nové náhradní díly, vyhrazuje si však právo používat repasované nebo opravené díly.
 5. Všechny součásti vyměněné ve fotoaparátu během opravy se stávají majetkem společnosti Fujifilm.
 6. Tato záruka doplňuje a neovlivňuje vaše zákonná práva spotřebitele.
 7. Společnost Fujifilm si vyhrazuje právo nahradit celý produkt jako alternativu k jeho opravě.
 8. Pokud je produkt odeslán na adresu Fujifilm bez zpáteční adresy a kontaktních údajů, vyhrazuje si společnost Fujifilm právo s tímto produktem nakládat šest měsíců po jeho obdržení.
 9. Pokud produkt dodávaný do společnosti Fujifilm není řádně zabezpečen a během přepravy je poškozen, vyhrazuje si společnost Fujifilm právo účtovat majiteli produktu dodatečné náklady na opravu.