98% zboží máme na vlastním skladě. Garantujeme rychlé doručení zboží.

Obchodní podmínky Slovensko

1. Všeobecné

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Jan Záliš, so sídlom Krinice 96, Broumov, PSČ: 550 01, IČ: 66293472, ďalej len "predávajúci", na strane jednej a kupujúcimi na strane druhej. Tieto obchodné podmienky upravujú rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ"), kedy kupujúci spotrebiteľ je vymedzený § 52 ods.3 z.č. 40/1964 Zb. a rozdielne pre osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej inštitúcie a organizácie (ďalej len "kupujúci podnikateľ"), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, kedy rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich sú upravené a odlíšená nižšie ako práva a povinnosti "kupujúceho spotrebiteľa" a práva a povinnosti "kupujúceho podnikateľa". Ak tieto podmienky upravujú niektoré práva spoločne a zhodne pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa, sú kupujúci podnikateľ aj kupujúci spotrebiteľ zhodne označovaní ako "kupujúci".

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými z.č. 40/1964 Zb. (Ďalej len "o.z.), z.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a ďalej predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nepodnikateľom.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými z.č. 513/1991 Zb. (Ďalej len "obch.z.) a ďalej príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom.

Prijatie tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj záväzná objednávka potvrdená predávajúcim, platí ako uznanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa týchto zmluvných obchodných podmienok a kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci podnikateľ - je osoba, ktorá nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom. Kupujúci, ktorý nakupuje "na IČO" - uvedie teda pri uzatváraní kúpnej zmluvy meno svojej firmy a jej IČO je považovaný za podnikateľa a nevzťahuje sa na neho právo ochrany spotrebiteľa (napr. Nemusí byť reklamácie riešená do 30 dní, nemá právo na vrátenie tovaru kúpeného cez internet do 14 dní atď ...)

Predávajúci sa zaväzuje informovať riadne kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku. Ak je to potrebné, s ohľadom na povahu výrobku, zabezpečuje predávajúci potrebné informácie v písomnom, zrozumiteľnom návode priloženom k ​​výrobku. Ponúkaný tovar zodpovedá opisu u ponúkaného tovaru.

2. Objednanie tovaru

Objednať tovar a platne uzavrieť kúpnu zmluvu si môže kupujúci v predajni, emailom, alebo prostredníctvom internetového obchodu. Akákoľvek vyššie uvedená forma objednávky je záväzná. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke potrebné údaje potrebné k úspešnému splneniu objednávky (tj. Určenie spôsobu dodania, doručovaciu adresu, fakturačné údaje atď.) Obchodovať a uzatvárať kúpnu zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku môžu len osoby, ktoré sú k týmto právnym úkonom spôsobilé . Neplnoletí môžu uzatvárať kúpnu zmluvu len v rozsahu ich spôsobilosti v zmysle § 9 o.z. Zákonní zástupcovia zodpovedajú za škody vzniknuté predávajúcemu konaním neplnoletých podľa § 422 o.z. Kúpnu zmluvu týkajúcu sa tovaru vyššej hodnoty, môžu za neplnoletých uzatvoriť iba ich zákonní zástupcovia.

Objednávka kupujúceho je záväzná pre obe strany okamihom jej potvrdenia predávajúcim. Kupujúci môže objednávku vytvorenú na internete ľubovoľne upravovať či meniť. V prípade zmeny objednávky, ktorá už bola predtým potvrdená predávajúcim, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie zákazníka. V prípade úplného zrušenia objednávky kupujúcim už potvrdenej predávajúcim, a to aj po vyššie spomínané dôvodné neakceptovania zmeny záväznej objednávky zo strany predávajúceho, môže predávajúci po kupujúcim podnikateľovi požadovať zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške 10% z ceny tovaru. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu prípadne vzniknutej škody.

Kupujúci podnikateľ, ktorý je právnickou osobou, môže objednať tovar prostredníctvom osoby, ktorá je oprávnená za právnickú osobu konať v súlade s platnou právnou úpravou, kedy svoje oprávnenie konať za právnickú osobu je povinná dotyčná konajúca osoba doložiť príslušným spôsobom. V prípade prekročenia oprávnenia konajúcej osoby za právnickú osobu je kupujúci právnická osoba zaviazaná z tohto konania v zmysle a rozsahu § 13 Obch.zák. Objednávka, ako aj všetky listiny súvisiace s právnymi úkonmi medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom musia obsahovať náležitosti kladené obchodné listiny § 13a Obch.zák.

3. Nemožnosť plnenia, zmena ceny a jeho následky

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným, pretože objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupné vinou nie na strane predávajúceho. Predávajúci môže zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľov tovar získava, kedy táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny informovať bezodkladne kupujúceho, a pokúsiť sa o dohodu, kedy v prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci odstúpiť.

4. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy - kupujúci spotrebiteľ

Kupujúci má právo od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., V platnom znení (to neplatí, ak sa tovar upravený podľa priania kupujúceho), ak je v originálnom a bezchybnom obale bez známok užívania alebo opotrebovania spoločne so sprievodným listom, kde vyjadrí svoju vôľu od zmluvy odstúpiť a kontaktné údaje obsahujúce meno a priezvisko kupujúceho, adresu bydliska či inú dostupnú kontaktnú adresu a telefónne spojenie. Pri zaslaní tovaru je určujúci dátum odoslania.

Podmienky pre oprávnenú požiadavku vrátenia tovaru a následnému vrátenie kúpnej ceny:

 • výrobok musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
 • výrobok nesmie byť použitý
 • výrobok musí byť nepoškodený
 • výrobok musí byť kompletný (vrátenie príslušenstva, návodu na použitie, záručného listu)
 • zaslanie spoločne s originálnym dokladom o kúpe (nezabudnite si pre seba urobiť kópiu)
 • vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt)
 • písomná žiadosť s prejavom vôle o odstúpení od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny

Pokiaľ nebude vrátený tovar spĺňať všetky tieto požiadavky, nie je možné vrátenie kúpnej ceny v plnom rozsahu nárokovať!

Upozornenie: V prípade, že predávajúci uzná nárok na vrátenie tovaru, vráti kupujúcemu plnú kúpnu cenu uvedenú na daňovom doklade. Nemožno si nárokovať úhrady nákladov spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu tovaru od kupujúceho k predávajúcemu).

V prípade poškodenia tovaru v čase jeho držania kupujúcim spotrebiteľom, či ak bude tovar nekompletný, bude po spotrebiteľovi nárokované bezdôvodné obohatenie v zmysle § 457 Obč.Z., ktoré vzniklo spotrebiteľovi. Spotrebiteľ tiež môže svoje odstúpenie od zmluvy vziať späť. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nekompletnosti tovaru dodaného prepravcom rieši reklamačný poriadok.

Po obdržaní vráteného tovaru vystaví predávajúci dobropis, ktorý zašle na adresu kupujúceho. Kupujúci dobropis potvrdí svojím podpisom a vyplní číslo bankového spojenia pre prevod kúpnej ceny. Potvrdené dokumenty odošle späť na adresu dodávateľa, od ktorého tovar kúpil. V prípade nákupu tovaru z nášho internetového obchodu pošlite tovar na adresu InstaxStore.cz, Jan Záliš, Krinice 96, 550 01 Broumov. V okamihu, kedy predávajúci tieto dokumenty obdrží, vráti zákazníkovi späť zodpovedajúcu sumu bankovým prevodom. Na tento úkon si vyhradzujeme lehotu 30 dní.

Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť z titulu zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť za predpokladu, že si kupujúci dodaný tovar neprevezme alebo odmietne prevziať. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným, pretože objednaný tovar sa už nevyrába, alebo je dlhodobo nedostupné vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa týka vyššie uvedená nemožnosť plnenia iba časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť iba tú časť objednávky. Pokiaľ predávajúci nemá v okamihu objednania kupujúcim tovar skladom, môže predávajúci takisto odstúpiť od zmluvy, ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny tovaru, za ktorú predávajúci tovar získava od dodávateľov, a kedy táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny informovať bezodkladne kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že sa predávajúci nedohodne s kupujúcim na novej cene, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Odstúpiť od zmluvy možno aj po vzájomnej dohode.

Kupujúci musí pre platné odstúpenie od zmluvy učiniť jednostranný prejav vôle určený prevádzkovateľovi internetového obchodu. Takýto prejav vôle musí mať písomnú formu.

Ak bola zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia.

V prípade, že predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je povinný odovzdať písomne ​​alebo iným obdobným spôsobom, je táto lehota pre odstúpenie 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak však sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota sedemdňová.

5. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného splnenia zmluvy) a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi predávajúcim spoločnosťou HomoBot.cz, ďalej len "predávajúci", na strane jednej a kupujúcimi na strane druhej. Tento reklamačný poriadok upravuje rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ"), kedy kupujúci spotrebiteľ je vymedzený § 52 ods.3 z.č. 40/1964 Zb. a rozdielne pre osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej inštitúcie a organizácie (ďalej len "kupujúci podnikateľ"), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, kedy rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich sú upravené a odlíšená nižšie ako práva a povinnosti "kupujúceho spotrebiteľa" a práva a povinnosti "kupujúceho podnikateľa". Ak tieto podmienky reklamačného poriadku upravujú niektoré práva spoločne a zhodne pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa sú kupujúci podnikateľ aj kupujúci spotrebiteľ zhodne označovaní ako "kupujúci". Odlišnosť úpravy reklamačného poriadku ohľadom niektorých povinností a práv kupujúcich podnikateľov od kupujúcich spotrebiteľov je z dôvodu, že kupujúci podnikatelia majú právne vzťahy s predávajúcim založené obchodnými podmienkami riadené podľa z.č. 513/1991 Zb. a súvisiacich právnych predpisov a predávajúci a kupujúci spotrebitelia majú právne vzťahy založené s predávajúcim z.č. 40/1964 Zb. a z.č. 634/1992 Zb. a súvisiacich právnych predpisov s čím súvisí rozdielna práva a povinnosti aj v rámci reklamačného poriadku, lebo nároky z reklamácie sa riadi hlavným záväzkom a jeho právnou úpravou.

Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa sa postupuje podľa z.č. 40/1964 Zb. a z.č. 634/1992 Zb. a súvisiacimi právnymi predpismi.

Pri riešení reklamácie kupujúceho podnikateľa sa reklamácia rieši podľa z.č. 513/1991 Zb. a súvisiacich právnych predpisov.

Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti www.instaxstore.cz a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru zakúpenému u spoločnosti www.instaxstore.cz je priložený záručný list, dodací list, so sériovými číslami výrobku alebo faktúra, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list. Pri reklamácii chyby výrobku kupujúcim spotrebiteľom odporúčame pre urýchlenie a zjednodušenie reklamačného konania predložiť riadne vyplnený záručný a dodací list alebo faktúru, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list. Ak výrobca prikladá k výrobku svoj záručný list, odporúčame súčasné predloženie originálneho záručného listu výrobcu. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom daňového dokladu. Pokiaľ nie je tovar osobne odobratý v predajni, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá kupujúci od dopravcu.

2.Rozpor s kúpnou zmluvou a dodanie poškodeného tovaru

Kupujúci spotrebiteľ

Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ zistí poškodenie dodaného tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom alebo faktúrou, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo sériovom čísle), alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený dodací list so sériovými číslami výrobkov alebo faktúru, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list, dôrazne odporúčame ihneď (nelepí do 24 hodín) preukázateľným spôsobom kontaktovať HomoBot.cz na odstránenie týchto vád. Nároky kupujúceho spotrebiteľa rieši § 616 o.z.

V prípade kupujúceho spotrebiteľa sa rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa objavil do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje za rozpor existujúci už pri jej prijatí, ibaže kupujúci o rozpore preukázateľne vedel v okamihu prijatia tovaru a tento tovar aj cez toto prijal bez výhrad. V takom prípade má kupujúci spotrebiteľ právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu záručnou opravou či výmenou veci za bezchybnú. Nie je takýto postup možný, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci podnikateľ

Kupujúci podnikateľ je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia s výnimkou prípadov, keď tovar bol predvedený na predajni. Pokiaľ kupujúci podnikateľ zistí poškodenie tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom alebo faktúrou, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo sériovom čísle), alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený dodací list so sériovými číslami výrobkov, je povinný ihneď (najneskôr do 24 hodín) preukázateľným spôsobom túto skutočnosť oznámiť www.instaxstore.cz. Ak tak neurobí, nebude na jeho neskoršiu reklamáciu braný ohľad.


Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom a dodacom liste alebo na faktúre, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list. Ak nie je na faktúre, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list alebo na dodacom liste v súlade so zákonom vyznačená pri položke tovaru záručná doba v inej dĺžke, poskytuje spoločnosť na tovar záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa v zmysle § 19 (3) Zákona na ochranu spotrebiteľa predlžuje iba o dobu, po dobu od prevzatia tovaru do záručnej opravy až do doby, kedy bol kupujúci povinný si tovar prevziať. Teda nie do chvíle, než si spotrebiteľ vyzdvihne vec, ale to chvíľa, kedy bola vec opravená a spotrebiteľ si ju mohol vyzdvihnúť. V prípade výmeny tovaru začína nová záručná doba okamihom prevzatia nového tovaru. V prípade, že dodávateľ predávajúceho respektíve výrobca tovaru poskytuje na niektoré z ponúkaného tovaru záruku kratšie ako 24 mesiacov, poskytuje predávajúci kupujúcemu podnikateľovi len záruku v tomto rozsahu, kedy konkrétny dĺžka záruky je vždy uvedená u ponúkaného tovaru a je uvedená taktiež aj v záručnom liste, ktorý je dodávaný s týmto tovarom.

 

4. Neuplatniteľnosť záruky

Záruka sa nedá uplatniť úplne alebo čiastočne v nasledujúcich prípadoch:

 • vypršaním záručnej lehoty
 • mechanického poškodenia, neodbornej inštalácie, neodborného zaobchádzania či obsluhy, zanedbanie bežnej starostlivosti
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredie, pre ktoré sú určené, alebo iným parametrom stanoveným výrobcom
 • tovar bol poškodený živlami, alebo výpadkom elektrickej siete
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii

Záruka sa nevzťahuje na:

 • Neodborným alebo nesprávnym použitím (v rozpore s návodom na obsluhu).
 • Hrubým zaobchádzaním.
 • Nevhodným skladovaním.
 • Prevádzkovaním v agresívnom prostredí.
 • Použitím iného, ako výrobcom schváleného príslušenstva.
 • Pripojením na elektrický rozvod nesprávnych parametrov (napätie, kmitočet).
 • Vniknutím cudzích látok do prístroja.
 • Prírodnými živlami.
 • Mechanické poškodenie spôsobené užívateľom (tlakom, pádom, skrutom).
 • Nefunkčnosťou výrobku nesprávnym postupom pri jeho inštalácii.
 • Vada vzniknutá obvyklým užívaním.
 • Ak neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste.
 • Pri nedodržaní správneho spôsobu používania.
 • Neodborným zásahom.
 • Neodbornou opravou.

UPOZORNENIE: Ak zasielate tovar na reklamácie poštou, potom je naozaj nutné, aby ste dodržali všetky potrebné pokyny viď. nižšie (reklamácie musí obsahovať).

Reklamácia musí obsahovať:

- názov reklamovaného tovaru

- podrobný popis závady

- kompletný výrobok reklamácie v originálnom obale

- daňový doklad alebo záručný list (u príslušenstva je záručným listom doklad o kúpe - stačí kópia)

- adresu kde poslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email na Vás)

Ak posielate tovar poštou, prosím zašlite v doporučenom liste (popr. Balíkom) na adresu uvedenú nižšie. Podací lístok z pošty od tejto zásielky si prosím uschovajte ako doklad o odoslaní tovaru k reklamácii. Nezabudnite si tovar poistiť.

5. Tovar sa životnosťou kratšie ako 24 mesiacov

Dĺžka záruky na tovar (batérie i nabíjačky) predávané je zo zákona 24 mesiacov. Dĺžka záruky je vždy uvedená na karte produktu. Táto doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Batérie sú spotrebný tovar s obmedzenou životnosťou. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie batérie spôsobené jej obvyklým užívaním. Nie je preto možné napríklad reklamovať batériu po niekoľkomesačnom užívaní preto, že má nižšiu než pôvodnú kapacitu.

Kupujúci spotrebiteľ

Kupujúci spotrebiteľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na nižšie uvedenú adresu servisného strediska pre daný prístroj (pre urýchlenie opravy) alebo na adresu ktorejkoľvek z prevádzok predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar k reklamácii dodať vrátane príručiek, dokladov, káblov, CD a ostatného príslušenstva a pokiaľ možno v pôvodnom alebo náhradnom obale. S tovarom odporúča predávajúci predložiť záručný list a dodací list alebo faktúru, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list, prípadne tiež originálny záručný list výrobcu k urýchleniu reklamačného konania. Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú chybu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, pokiaľ je to možné, ihneď. O uplatnení reklamácie spíše pracovník s kupujúcim spotrebiteľom reklamačný protokol, v ktorom uvedie popis reklamovanej chyby, spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako neopodstatnenú, uvedie túto skutočnosť v reklamačnom protokole (zamietnutá reklamácia).

V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady zistí www.instaxstore.cz že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ nárok podľa § 598 o.z. Tridsaťdňová lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie kupujúcim. Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Vady odstrániteľné

Ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Ak nie je to v prípade vady u reklamovaného tovaru, ktorá je inak odstrániteľná, vzhľadom k jej povahe neúmerné, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo ak sa týka taká chyba len súčasti veci, výmenu súčasti. Nie je - je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Výmena veci

Reklamácia vád tovaru, ktorý je v deň uplatnenia reklamácie sklade, sa vykonáva výmenou tovaru. Pokiaľ tovar nie je na sklade v deň uplatnenia reklamácie, môže sa kupujúci spotrebiteľ s www.instaxstore.cz dohodnúť na konkrétnom termíne dodania náhradného tovaru. Reklamačné oddelenie po dodaní náhradného tovaru do skladu vyzve kupujúceho k odberu tovaru. Po dohode so spotrebiteľom je možná (za predpokladu, že reklamovaný tovar určitého výrobcu sa už nevyrába alebo je dlhodobo nedostupné) aj výmena za tovar iného výrobcu než reklamovaný tovar, ktorý má identické alebo lepšie parametre ako reklamovaný tovar a plní rovnakú funkciu s rovnakými alebo lepšími parametre. V prípade, že nie je možné vadu bezplatne odstrániť alebo tovar vymeniť, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo zmluvy odstúpiť.

Právo na výmenu tovaru má kupujúci aj v prípade, že sa jedná o chyby odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vyskytujúcich sa vád nemôže kupujúci tovar riadne užívať. Väčším výskytom vady je myslené 3. oprávnená a uznaná reklamácie rovnakého druhu, alebo štvrtá oprávnená a uznaná reklamácie rôzneho druhu, alebo oprávnená a uznaná reklamácie 3 podstatných vád na veci zároveň.

Kupujúci spotrebiteľ má, v prípade výskytu väčšieho množstva odstrániteľných vád, právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu veci. Výber záleží na spotrebiteľovi.

Vady neodstrániteľné

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni užívaniu tovaru a kupujúci nepožaduje jeho výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená do 30 kalendárnych dní, pokiaľ nebude s kupujúcim spotrebiteľom dohodnutá lehota dlhšia.

Kupujúci spotrebiteľ má v prípade výskytu neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovar bez vady, právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu veci. Výber záleží na spotrebiteľovi.

Kupujúci

Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom oznámiť chybu tovaru bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr však do 3 dní od jej zistenia.

Zoznam výrobcov, ktorých výrobky reklamuje kupujúci podnikateľ priamo v označenom servise, sú uvedené nižšie. V prípade, že autorizovaný servis posúdi závadu ako neodstrániteľnú a reklamáciu nevyrieši, je kupujúci podnikateľ povinný uplatniť reklamáciu tejto vady u predávajúceho v záručnej dobe, ktorá sa predlžuje o dobu, kedy bol predmet reklamácie v autorizovanom servisu.V ostatných prípadoch sa postupuje takto: Kupujúci podnikateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu reklamačného oddelenia www.instaxstore.cz. Odporúčame tovaru na reklamáciu dodať vrátane príručiek, dokladov, káblov, CD a ostatného príslušenstva a pokiaľ možno v pôvodnom alebo náhradnom obale. S tovarom musí byť predložený záručný list a dodací list alebo faktúra, na ktorej je uvedené, že slúži zároveň ako dodací a záručný list, prípadne tiež originálny záručný list výrobcu k urýchleniu reklamačného konania. Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú chybu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie a či ide o podstatné porušenie zmluvy či nepodstatné, pokiaľ je to možné ihneď. O uplatnení reklamácie spíše pracovník s kupujúcim reklamačný protokol, v ktorom uvedie popis reklamovanej chyby, spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako neopodstatnenú, uvedie túto skutočnosť v reklamačnom protokole (neuznané záruka).

V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady zistí www.instaxstore.cz, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu podnikateľovi bez zbytočného odkladu.

Podstatné porušenie zmluvy

Pokiaľ má tovar vady neodstrániteľné alebo väčšie množstvo chýb, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, jedná sa porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

V takom prípade môže kupujúci:

 • požadovať výmenu tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru, dožadovať sa odstránenie právnych vád
 • požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny

Práva kupujúceho zaručené obchodným zákonníkom nie sú týmto dojednaním dotknuté.

Voľbu medzi horeuvedenými nárokmi má kupujúci podnikateľ len pokiaľ ju vykonávať vo svojom oznámení vád pri uplatnení reklamácie alebo do 24 hodín po tomto oznámení. Takto vykonanú voľbu nemôže kupujúci podnikateľ bez súhlasu www.instaxstore.cz meniť. Ak kupujúci podnikateľ nevykoná svoju voľbu včas, tj. V lehote uvedenej, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Nepodstatné porušenie zmluvy

Chyby tovaru odstrániteľné, právne vady tovaru, väčšie množstvo vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, opakujúce sa chyby alebo ďalšie vady (chyby v množstve, farbe, chýbajúce doklady, atď.) Sú považované za nepodstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade môže kupujúci podnikateľ požadovať odstránenie vád alebo zľavu z kúpnej ceny. O tom, či bude chyba odstránená opravou alebo výmenou rozhoduje www.instaxstore.cz. Primeraná lehota na odstránenie vád opravou je 30 kalendárnych dní, v odôvodnených prípadoch môže byť primeraná lehota stanovená odlišne, kedy www.instaxstore.cz. stanoví lehotu, v ktorej vady tovaru odstráni. Ak kupujúci podnikateľ bez zbytočného odkladu po oznámení lehoty neoznámi www.instaxstore.cz svoj nesúhlas, má sa za to, že ju stanovil sám. Neodstráni Ak www.instaxstore.cz vady v lehote stanovenej podľa predchádzajúceho odseku, môže kupujúci podnikateľ požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci iba v prípade, že na svoj úmysel upozorní www.instaxstore.cz pri stanovení lehoty na odstránenie vady alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Takto vykonanú voľbu nemôže kupujúci podnikateľ bez súhlasu www.instaxstore.cz meniť. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom vrátane priložených záručných listov a návodov. Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil www.instaxstore.cz K odstúpeniu od zmluvy nedôjde, ak kupujúci podnikateľ nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal s výnimkou prípadov, keď: zmenu stavu tovaru nespôsobil, k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru. Pokiaľ došlo k zníženiu hodnoty vráteného tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovanie tovaru), je kupujúci podnikateľ povinný chýbajúcu hodnotu podľa ustanovenia § 441 ods. 4 Obchodného zákonníka nahradiť v peniazoch. V praxi sa tak deje formou započítania hodnoty opotrebenia či spotrebovania tovaru na vrátenú kúpnu cenu. Kúpna cena je kupujúcemu vyplatená v čiastke zníženej o hodnotu opotrebenia či spotrebovania tovaru. Hodnotu opotrebenia či spotrebovania určuje www.instaxstore.cz v závislosti na výške opotrebovania či spotrebovania vráteného tovaru. Ak bol tovar kupujúcemu zasielaný prostredníctvom prepravcu, nemá kupujúci podnikateľ právo na náhradu nákladov na prepravu.

7. Reklamácia tovaru poškodeného prepravou

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu, ktoré je zjavne poškodené, alebo je zjavne poškodený značným spôsobom prepravný obal, ktorý vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vnútri je poškodený (platí aj pre prípady, kedy je na kartóne vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody).

Pokiaľ bude kupujúci chcieť napriek tomu tovar prevziať, pretože nie vždy musí mať poškodenie obalu tovaru vplyv na jeho obsah, je pracovník pošty alebo kuriérnej služby povinný s kupujúcim spísať protokol o poškodení zásielky. Na jeho základe potom, v prípade poškodenia obsahu balíka pošta alebo kuriérska služba vybaví reklamáciu. V prípade, že kupujúci po otvorení balíka zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť poškodené pôsobením dopravy, treba túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu (kupujúci podnikateľ najneskôr do 24h, kupujúcemu spotrebiteľovi je odporúčané to isté) spoločnosti www.instaxstore.cz, ktorý bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe. Pri dodaní poškodeného tovaru má kupujúci nárok na dodanie nového tovaru, pretože záväzok trvá, alebo môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že nemá už oprávnený záujem na neskoršom dodaní tovaru, kedy toto je povinný oznámiť predávajúcemu súčasne s oznámením o dodaní poškodeného tovaru.

8.Účtování skladného

Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní od doručenia oznámenia o ukončení opravy, bude mu účtované skladné vo výške 30, - Sk za každý začatý deň od ukončenia reklamácie po jej prevzatí kupujúcim. O ukončení opravy bude kupujúci vždy informovaný oznámením zaslaným niektorým z komunikačných prostriedkov. Pokiaľ si kupujúci však tovar nevyzdvihne do doby, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.

Kontakt:

Jan Záliš, Krinice 96, 550 01 Broumov